Openingstijden maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 zaterdag 12:00-16:00
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Door uw bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Paintersworld heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Paintersworld hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Paintersworld aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Paintersworld worden gemeld.

Artikel 1. Algemeen
1.A) Paintersworld is opgestart in 2010 en is een uitbreiding op reeds bestaande websites van het moeder concern I-Shopz B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.A) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Paintersworld , zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.B) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.C) Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.D)Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PaintersWorld worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Paintersworld ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.E) Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.A) Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Paintersworld is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.B) Een aantal van de producten kan worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd heeft.

Artikel 4. Prijzen
4.A) De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.B) In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak meer worden gemaakt.

4.C) Paintersworld kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.A) Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.B) De klant geeft Paintersworld toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering
6.A) Paintersworld streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is PaintersWorld echter niet verplicht.

6.B) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Paintersworld kan worden toegerekend.

6.C) Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. PaintersWorld  zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.D) Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Paintersworld zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Paintersworld .

6.E) Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

6 F) Bent u niet thuis op de afgesproken datum, dan behouden wij ons het recht voor om de gemaakte transportkosten aan u door te berekenen. Tijdens het transport zijn uw artikelen voor alle veiligheid verzekerd tegen verlies en beschadiging. Standaard worden alle artikelen 2 keer aangeboden en komen daarna op een afgegeven afhaal locatie terecht van de desbetreffende transporteur. Wij versturen alle pakketten via DHL en brievenpost via TNT. 
6.G) Levering geschiedt uitsluitend als de betaling van uw order is ontvangen of als u aangeeft bij uw bestelling dat u deze onder rembours wilt ontvangen dan betaalt u aan de bode van DHL.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Paintersworld verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.A) De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Paintersworld geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.B) Paintersworld garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

8.C) De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Paintersworld, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.D) Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Paintersworld , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Conformiteit
Paintersworld staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Niet goed geld terug
10.A) U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

10.B) In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, het product binnen 14 dagen na aflevering aan Paintersworld retourneren op de wijze zoals bij aflevering aangegeven. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

10.C) Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Paintersworld het al betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen. Niet goed geld terug gaat uitsluitend op als de goederen niet voldoen aan de te verwachten eisen. Dit alles kunt u ook nalezen in artikel 6 levering.

10.D) Indien het product door zijn aard niet kan worden teruggezonden;

duidelijk persoonlijk van aard is; snel kan bederven of verouderen; en/of, video-opnamen of computerprogrammatuur betreft.
Er is van bedenktijd in het kader van de Niet Goed / Geld Terug garantie uitsluitend sprake indien de klant het zegel van de verpakking nog niet heeft verbroken of bij gebreke van een zegel, de verpakking nog niet heeft opengemaakt.

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

10.E) De klant dient altijd eerst de reden van de retourzending voor te leggen aan de verkoper. Dit kan gestuurd worden naar info@PaintersWorld.nl. Na akkoord wordt de retourzending pas geaccepteerd. De verzendkosten worden niet vergoed.

10.F) Bestellingen die zijn gedaan met behulp van een waardebon zoals een VVV-Cadeaubon worden bij retour gecompenseerd met een waardebon ter hoogte van de retourgezonden goederen.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en PaintersWorld , dan wel tussen Paintersworld en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Paintersworld.nl, is Paintersworld niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Paintersworld.

Artikel 12. Overmacht
Paintersworld heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Paintersworld.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.A) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.B) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland in Amsterdam.

Artikel 14. Vragen, klachten en opmerkingen over deze Thuiswinkel
14.A) In het geval van een geschil dient de klant dit binnen een redelijke termijn aan Golfdiscountstore kenbaar te maken. Dit kan via info@PaintersWorld.nl. PaintersWorld zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen.

14.B) Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op met info@paintersworld.nl.

15.A) Billink voorwaarden

Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde Versie: 9 juli 2018 betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Voor Belgische klanten: De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Alle rechten voorbehouden aan:
Paintersworld
E-mail: info@Paintersworld.nl
Website: www.Paintersworld.nl

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van PaintersWorld zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij PaintersWorld, info@PaintersWorld.nl.

PaintersWorld
Onderdeel van I-Shopz BV
Westerwerf 5a
1911 JA Uitgeest
Nederland

Phone : +31 (0) 85-8773179
Mobile: +31 (0) 6 46010820
E-mail: info@PaintersWorld.nl| Meer| Meer

Bedrijfsgegevens

Paintersworld
Kamer van Koophandel: 34232045
BTW nummer: NL8196.92.980B01
IBAN: NL43INGB0663469546
Swift/BIC: INGBNL2A
Paypal account: paypal@i-shopz.nl

Contact gegevens

Paintersworld
Westerwerf 5a
1911 JA Uitgeest
Nederland
Phone : +31 (0) 85-8773179
E-mail: info@paintersworld.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop webwinkel